గ్రూప్ 3 -స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ – జిల్లాల వారిగాకటాఫ్ మార్క్స్

APPSC గ్రూప్ 3 -స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ యొక్క జిల్లాల వారిగాకటాఫ్ మార్క్స్ ను విడుదల చేసింది .