డిఎస్సి

DSC WEB SITE :  https://schooledu.ap.gov.in/DSE/recruitmentOfTeachers.do

 

https://schooledu.ap.gov.in/DSE/recruitmentOfTeachers.do

 

NOTIFICATION కోరకు :-  https://schooledu.ap.gov.in/DSE/gisInformation.do?mode=viewRecruitmentOfTeachers&filename=NotificationS.pdf

https://schooledu.ap.gov.in/DSE/gisInformation.do?mode=viewRecruitmentOfTeachers&filename=NotificationS.pdf