విపత్తు – సస్టైనబుల్ డవ లేప్మేంట్

17 SDG గోల్స్ PDF డౌన్ లోడ్https://drive.google.com/open?id=0B1h16-LqSE3acHFrUldFT19xSnpKQ3FkeWZHSUY3UTN2Q3o0

విపత్తు నిర్వహణ –ప్రణాళిక 2016 PDF డౌన్ లోడ్

https://drive.google.com/open?id=0B1h16-LqSE3aNTNDSURYZWlud0JvRy0yY3BUUUV4Q3JpXzJr

SUSTAINABLE DEVELOPMENT PART-3

https://drive.google.com/open?id=0B1h16-LqSE3aa00wVjFoMy1kdGtDQkE2a3F4NXlOSVpmT0Zj