14&15 ఆర్ధిక సంఘాలు -విదివిధానాలు

14 వ ఆర్ధిక సంఘం – AP & TELANGANA PDF డౌన్ లోడ్

https://drive.google.com/open?id=0B1h16-LqSE3aMWttYk9sZnpoaDdLb0tXZGtseHp4cGJOSEE0

15 వ ఆర్ధిక సంఘం – PDF డౌన్ లోడ్

https://drive.google.com/open?id=0B1h16-LqSE3aT0VhS09tZW40UVNwSTJpSG4xNFlYOWw3Z3pj

DOWN LOAD PDF